Blue Flower

Cieľom opatrenia, ktoré je predmetom tohto projektu, je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti. Projekty sú na tvorbu a realizáciu rozvojových programov škôl a inováciu didaktických prostriedkov.

Strategické ciele

Inovatívne obsahovo prestavať vzdelávanie s dôrazom na kľúčové kompetencie a v spojení so vzdelávaním učiteľov a modernizáciou technického vybavenia

Prepojenie na globálny cieľ OPV: vďaka inováciám na našej škole budú naši žiaci opúšťať školu s rozvinutými kľúčovými kompetenciami, čo im umožní efektívnejší postup v ďalšom vzdelávaní a vynikajúce uplatnenie vo vedomostnej spoločnosti, v ktorej budú aktívnymi a úspešnými členmi a tak prispejú k dlhdobej konkurencieshopnosti v spoločnosti.

Špecifické ciele

1. Vypracovať analýzu potrieb školy potrebnú pre realizáciu obsahových a inovatívnych zmien na našej ZŠ a prenos know-how

2. Inovovať Stratégiu rozvoja školy vychádzajúcu z priorít krátkodobých (trvanie projektu) aj dlhodobých (implementácia po ukončení projektu)

3. Tvoriť a inovovať Škol. vzdelávací program v nadväznosti na analýzu školy a tvoriť didaktické materiály

4. Implementovať novovytvorený, inovovaný a pilotne overený Školský vzdelávací program a Stratégiu rozvoja školy

Členovia tímu:

PaedDr. Ljuba Arvensisová
Mgr. Janka Bellová
Mgr. Ludmila Brndiarová
Mgr. Vladimír Cvik
Mgr. Boris Hnila
Ing. Gabriela Chvojková
Mgr. Jana Kovalčíková
Mgr. Zuzana Kostúrová
Mgr. Katarína Koraušová
Mgr. Lucia Ľachká
Mgr. Eva Lettrichová
Mgr. Viera Majzlanová
Mgr. Anna Ondrová
Mgr. Eva Petríková
RNDr. Iveta Plavecká
Mgr. Ingrid Straková
Ing. Zdenka Zacharovská
Mgr. Viera Žilová
p. Moravcová
p. Harkabúzová
p. Šipková

Projekt bude prebiehať v troch fázach:

1. strategická fáza – vypracovanie analýzy potrieb školy a na jej základe inovovanie Stratégie rozvoja školy a detailného plánu organizácie projektu, bude nadviazaná spolupráca s partnerskou školou v zahraničí (predpokladáme, že to bude škola v Čechách – mesto Holešov), začne tvorba kurikula so špecifikáciou didaktických prostriedkov pre predmety (zamerané na 3. a 7. ročník) a vypracujú sa inovácie v tej časti školského vzdelávacieho programu, ktoré boli vypracované pred realizáciou tohto projektu (to znamená 1.,2., 5. a 6. ročník).

2. pilotná fáza – overovanie novovytvorených a inovovaných častí školského vzdelávacieho programu s dôrazom najmä na 3. a 7. ročník (menší priestor bude poskytnutý aj na pilotné overenie inovácií v 1., 2., 5. a 6. ročníku) po vyhodnotení pilotného overovania budú zmeny zapracované do kurikula.

3. implementačná fáza – vytvorí sa nová pedagogická dokumentácia (definitívna verzia inovovaného Školského vzdelávacieho programu aj Stratégie rozvoja školy).