Blue Flower

Projekt bude prebiehať v troch fázach:

1. strategická fáza – vypracovanie analýzy potrieb školy a na jej základe inovovanie Stratégie rozvoja školy a detailného plánu organizácie projektu, bude nadviazaná spolupráca s partnerskou školou v zahraničí (predpokladáme, že to bude škola v Čechách – mesto Holešov), začne tvorba kurikula so špecifikáciou didaktických prostriedkov pre predmety (zamerané na 3. a 7. ročník) a vypracujú sa inovácie v tej časti školského vzdelávacieho programu, ktoré boli vypracované pred realizáciou tohto projektu (to znamená 1.,2., 5. a 6. ročník).

2. pilotná fáza – overovanie novovytvorených a inovovaných častí školského vzdelávacieho programu s dôrazom najmä na 3. a 7. ročník (menší priestor bude poskytnutý aj na pilotné overenie inovácií v 1., 2., 5. a 6. ročníku) po vyhodnotení pilotného overovania budú zmeny zapracované do kurikula.

3. implementačná fáza – vytvorí sa nová pedagogická dokumentácia (definitívna verzia inovovaného Školského vzdelávacieho programu aj Stratégie rozvoja školy).