Blue Flower

Cieľom opatrenia, ktoré je predmetom tohto projektu, je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti. Projekty sú na tvorbu a realizáciu rozvojových programov škôl a inováciu didaktických prostriedkov.

Strategické ciele

Inovatívne obsahovo prestavať vzdelávanie s dôrazom na kľúčové kompetencie a v spojení so vzdelávaním učiteľov a modernizáciou technického vybavenia

Prepojenie na globálny cieľ OPV: vďaka inováciám na našej škole budú naši žiaci opúšťať školu s rozvinutými kľúčovými kompetenciami, čo im umožní efektívnejší postup v ďalšom vzdelávaní a vynikajúce uplatnenie vo vedomostnej spoločnosti, v ktorej budú aktívnymi a úspešnými členmi a tak prispejú k dlhdobej konkurencieshopnosti v spoločnosti.

Špecifické ciele

1. Vypracovať analýzu potrieb školy potrebnú pre realizáciu obsahových a inovatívnych zmien na našej ZŠ a prenos know-how

2. Inovovať Stratégiu rozvoja školy vychádzajúcu z priorít krátkodobých (trvanie projektu) aj dlhodobých (implementácia po ukončení projektu)

3. Tvoriť a inovovať Škol. vzdelávací program v nadväznosti na analýzu školy a tvoriť didaktické materiály

4. Implementovať novovytvorený, inovovaný a pilotne overený Školský vzdelávací program a Stratégiu rozvoja školy