Blue Flower

Projekt \"Premena tradičnej školy na modernú\" pod názvom \"Inovatívna prestavba vyučovania na ZŠ Turčianske Teplicve založená na rozvoji kľúčových kompetencií\" bol ukončený dňa 30.9.2011.

 

Ukončené!

Analyzovanie potrieb školy pre potreby inovácie Školského vzdelávacieho programu v rámci projektu Inovatívna prestavba vyučovania na ZŠ Turčianske Teplice založená na rozvoji kľúčových kompetencií. Dotazník bude použitý pri realizácii projektu Premena tradičnej školy na modernú.

DOTAZNÍK PRE RODIČOV ! Prosíme vyplniť do 31. decembra 2009.

Dotazník môžete vyplniť tu!

Dotazník nám pomôže v 1. - strategickej fáze projektu – kedy je potrebné vypracovať analýzu potrieb školy a na jej základe inovovať Stratégie rozvoja školy a detailného plánu organizácie projektu, bude nadviazaná spolupráca s partnerskou školou v zahraničí (predpokladáme, že to bude škola v Čechách – mesto Holešov), začne tvorba kurikula so špecifikáciou didaktických prostriedkov pre predmety (zamerané na 3. a 7. ročník) a vypracujú sa inovácie v tej časti školského vzdelávacieho programu, ktoré boli vypracované pred realizáciou tohto projektu (to znamená 1.,2., 5. a 6. ročník).

Projekt modernizácie vyučovania na základnej škole na ulici Školskej, nazvaný Inovatívna prestavba vyučovania na ZŠ Turčianske Teplice založená na rozvoji kľúčových kompetencií, sa prehupol do svojej druhej polovice. V prvom roku prebehla 1. pilotná fáza, počas ktorej sa systematicky zanalyzovali potreby školy, vypracoval sa detailný plán organizácie projektu a Stratégia rozvoja školy, uskutočnilo sa verejné obstarávanie na dodávateľa učebných pomôcok a techniky potrebnej pre potreby moderného vyučovania na škole a výberové konania pre tvorbu učebných pomôcok A v neposlednom rade vybraní pedagógovia vypracovali nové Tematické výchovno-vzdelávacie plány svojich predmetov pre 3. a 7. ročník. K nim podrobne vypracovali aj prípravy na hodiny s využitím moderných metód, foriem a pomôcok, takzvané kurikulum. Pre 2. stupeň sú to pani učiteľky Bellová pre slovenský jazyk, Brndiarová pre matematiku, Chvojková pre fyziku, Plavecká pre biológiu, Lettrichová pre geografiu, Ľachká pre dejepis. Pre 1. stupeň pani učiteľky Kovalčíková pre vlastivedu a prírodovedu a Majzlanová pre slovenský jazyk a matematiku. Teraz začína 2. pilotná fáza, zameraná na overovanie týchto plánov vo vyučovaní. Počas nej budú títo pedagógovia overovať nové plány vo vyučovaní a analyzovať ich výsledky. Tiež budú pokračovať aj školenia interných metodikov zamerané na zvyšovanie vedomostí a zručností pedagógov školy v rôznych oblastiach. Toto všetko bude priebežne publikované na našej stránke.

Koncom septembra prišla prvá časť techniky, ktorú budeme využívať na vyučovaní. Zakúpili sme 2 LCD televízory s DVD prehrávačmi, 2 vizualizéry,
2 multifunkčné zariadenia, 1 tlačiareň a 29 mininotebokov.

Od nového roka žiaci a učitelia môžu tešiť z moderných pomôcok v hodnote 33 000€, ktoré postupne obohatia a skvalitnia vyučovanie na našej škole. Okrem knižných publikácií, veľkých encyklopédií, predplatného rôznych časopisov, zvukových a obrazových pomôcok, do kabinetov poputuje mnoho nových športových potrieb na rozvoj pohybových aktivít, veľa súprav pomôcok určených na pokusy na prírodovedných predmetoch, nové zostavy Lego-stavebníc, moderné elektronické školské pomôcky, mapy, prehľady, digitálne meracie pomôcky a nové zobrazovacie a premietacie prostriedky, vizuálne modely a pod. Tešiť sa môžu aj rodičia z pocitu, že ich syn, dcéra budú môcť spoznávať svet a rôzne javy napr. prostredníctvom digitálneho mikroskopu, profesionálnej meteorologickej stanice, či robiť chemické pokusy pod novým laboratórnym digestorom .