Blue Flower

Projekt modernizácie vyučovania na základnej škole na ulici Školskej, nazvaný Inovatívna prestavba vyučovania na ZŠ Turčianske Teplice založená na rozvoji kľúčových kompetencií, sa prehupol do svojej druhej polovice. V prvom roku prebehla 1. pilotná fáza, počas ktorej sa systematicky zanalyzovali potreby školy, vypracoval sa detailný plán organizácie projektu a Stratégia rozvoja školy, uskutočnilo sa verejné obstarávanie na dodávateľa učebných pomôcok a techniky potrebnej pre potreby moderného vyučovania na škole a výberové konania pre tvorbu učebných pomôcok A v neposlednom rade vybraní pedagógovia vypracovali nové Tematické výchovno-vzdelávacie plány svojich predmetov pre 3. a 7. ročník. K nim podrobne vypracovali aj prípravy na hodiny s využitím moderných metód, foriem a pomôcok, takzvané kurikulum. Pre 2. stupeň sú to pani učiteľky Bellová pre slovenský jazyk, Brndiarová pre matematiku, Chvojková pre fyziku, Plavecká pre biológiu, Lettrichová pre geografiu, Ľachká pre dejepis. Pre 1. stupeň pani učiteľky Kovalčíková pre vlastivedu a prírodovedu a Majzlanová pre slovenský jazyk a matematiku. Teraz začína 2. pilotná fáza, zameraná na overovanie týchto plánov vo vyučovaní. Počas nej budú títo pedagógovia overovať nové plány vo vyučovaní a analyzovať ich výsledky. Tiež budú pokračovať aj školenia interných metodikov zamerané na zvyšovanie vedomostí a zručností pedagógov školy v rôznych oblastiach. Toto všetko bude priebežne publikované na našej stránke.