Blue Flower

Ukončené!

Analyzovanie potrieb školy pre potreby inovácie Školského vzdelávacieho programu v rámci projektu Inovatívna prestavba vyučovania na ZŠ Turčianske Teplice založená na rozvoji kľúčových kompetencií. Dotazník bude použitý pri realizácii projektu Premena tradičnej školy na modernú.

DOTAZNÍK PRE RODIČOV ! Prosíme vyplniť do 31. decembra 2009.

Dotazník môžete vyplniť tu!

Dotazník nám pomôže v 1. - strategickej fáze projektu – kedy je potrebné vypracovať analýzu potrieb školy a na jej základe inovovať Stratégie rozvoja školy a detailného plánu organizácie projektu, bude nadviazaná spolupráca s partnerskou školou v zahraničí (predpokladáme, že to bude škola v Čechách – mesto Holešov), začne tvorba kurikula so špecifikáciou didaktických prostriedkov pre predmety (zamerané na 3. a 7. ročník) a vypracujú sa inovácie v tej časti školského vzdelávacieho programu, ktoré boli vypracované pred realizáciou tohto projektu (to znamená 1.,2., 5. a 6. ročník).