Blue Flower

 

Slabiková skladačka 1 - 2 ks
Učíme sa abecedu - 2 ks
Delenie hlások - 2 ks
Univerzálna plastová tabuľa - 2 ks
Slovné druhy - 2 ks
Slovné druhy - všeobecný prehľ. - 1 ks
Ovocie - 1 ks
Zelenina - 1 ks
Poznávame a píšeme čísla - 1 ks
Numer.zostava pre 3. a 4 .ročník - 1 ks
Číselný rad do 20, do 100 + násobilka - 8 ks
Sčitujeme - odčitujeme - 1 ks
Na nákupe - 1 ks
Číselná os na stenu - 2 ks
Slovné pojmy v počt.výkonoch - 1 ks
Slnečná sústava - 1 ks
Vývoj - 1 ks
Prírodné spoločenstvá - 1 ks
Stromy I. - 1 ks
Stromy II. - 1 ks
Kompletná súprava na informatiku - 1 ks
Percentá - 1 ks
Zlomky - 1 ks
Obsahy a obvody rovinných obrazcov - 1 ks
Šport - 1 ks
Moja rodina - 1 ks
Kostra človeka na stojane - 1 ks
Stavba Zeme - 1 ks
Stavba rastlinného tela - 1 ks
Rastlinná a živočíšna bunka - 1 ks
Slnečná sústava - 1 ks
Sťahovanie národov / Veľká Morava - 1 ks
Európa po tridsaťročnej vojne - 1 ks
Prvá svetová vojna / Vznik Československa - 1 ks
Hospod.-politic.pomery v Európe - 1 ks
Štáty v premenách storočí - 15 ks
Stredná Európa-všeobecnogeografická - 1 ks
Štáty stredozemného mora - 1 ks
SVET-Prírodné zložky a oblasti Zeme - 1 ks
Afrika- všeobecnogeografická - 1 ks
Ázia-všeobecnogeografická - 1 ks
SVET - Základy Kartografie - 1 ks
Monzúny - 1 ks
Orientácia na Zemeguli - 1 ks
Pasáty - 1 ks
Štruktúra cyklónov - 1 ks