Blue Flower

Dňa 2.2.2010 od 13.30h do 15.30 h sa konalo vzdelávanie pre pedagógov našej školy v rámci projektu Inovatívna prestavba vyučovania na ZŠ Turčianske Teplice založená na rozvoji kľúčových kompetencii. Názov vzdelávania : Využitie učebnej pomôcky LEGO DACTA v slovenskom jazyku 1.-2. ročníka. Vzdelávanie prebiehalo formou pripravenej prezentácie a diskusie o využívaní pomôcky v slovenskom jazyku. Prezentácia sa venovala okrajovo histórii vzniku učebnej pomôcky v Dánsku a jej následnom rozširovaní nielen ako hračky, ale hlavne ako učebnej didaktickej pomôcky. Cieľom aktivity bolo informovať o inovatívnych formách práce a ako vybudovať u žiakov kladný vzťah k čítaniu a ku knihám prostredníctvom zážitkového učenia, podporovať pochopenie kultúrneho bohatstva slovesnej tvorby. Vytvoriť učebné osnovy predmetu Tvorivé čítanie, ktorý je zavedený v učebných osnovách ako nový učebný predmet vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia. Skonštatovali sme, ze my ho zatiaľ nemáme zavedený, ale mohli by sme tak urobiť od budúceho školského roku. A tak zatraktívniť čítanie ako jazykovú zložku jazyka na I. stupni ZŠ využívaním IKT, vnímaním prednesu umeleckého textu, dialogizáciou, dramatizáciou, tvorbou ilustrácií, projektov , implementáciou inovovaných metód a foriem vzdelávania. Podporovať hodnotovú orientáciu žiakov, rozvijať ich kľúčové kompetencie, rozširovať schopnosti žiakov v jazyku a štýle. Vytvárať nový priestor na motiváciu a aktivizáciu žiakov talentovaných i slabo prospievajúcich s možnosťou výberu podľa individuálnych záujmov.