Home

Projekt Modrá škola

Projekt: „Podpora vyučovania o klimatickej zmene a využití dažďovej vody na ZŠ Turčianske Teplice“

je realizovaný v rámci programu SK 02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha,

oficiálny slogan : „Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globaly, act locally“

Prijímateľ: Základná škola s materskou školou, Školská 447/2 Turčianske Teplice

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“ „Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“

„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP (85%) a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky(15%)“.

Výška projektového grantu: 37 270 €

Začiatok realizácie projektu: 9.4. 2014

Ukončenie realizácie projektu: 30.4.2016

Modré školy

Slovensko pozná viacero projektov, ktoré sa zaoberajú environmentálnou výchovou mladej generácie. Na tomto mieste je vhodné spomenúť projekty „Voda v krajine“, „Program Zelená škola“ , projekt podobného mena „Modrá škola“ (http://www.modraskola.sk ). Idea projektu „Modré školy“ sa nezameriava len na teoretickú environmentálnu prípravu ale v zmysle Komenského „škola hrou“ navrhuje praktickú realizáciu.

Investícia do „Modrých škôl“ umožní zadržiavať a znovu využívať dažďovú vodu v školách ako úžitkovú vodu. Prínosom je, že voda ako najcennejšia tekutina nevyjde nazmar, vlastník nemusí platiť za odkanalizovanie dažďovej vody a súčasne využíva zadržanú dažďovú vodu, čím šetrí pitnú vodu. Prebytočná voda je vyparovaná prostredníctvom plošných vodozdržných prvkov, osadených hydroponickými rastlinami a vsakovaná vsakovacími blokmi.

Boli sme radi, keď v roku 2013 Úrad vlády SR ako správca programu SK 02 Prispôsobenie sa zmene klímy- prevencia povodní a sucha vydal výzvu ACC03 v rámci malej grantovej schémy. V rámci tejto výzvy bolo možné požiadať o granty vo výške od 25 000 do 40 000 €. Z každého okresu bola vybraná základná alebo stredná škola, ktorej bol pridelený grant. My sme v rámci neho získali grant pod číslom ACC03044. V rámci neho nás čakali nasledovné povinnosti:

1. vypracovať osnovy alebo upraviť existujúce osnovy o problematiku klimatických zmien

2. navrhnúť a realizovať v školskom areáli konkrétne adaptačné opatrenia ( dažďové záhrady, výsadba stromčekov, vegetačné steny, zasakovacie zariadenia...)

3. zorganizovať stretnutia žiakov, rodičov a odborníkov na témy klimatických zmien Bola to príležitosť prejsť k skvalitňovaniu prostredia od vnútorných priestorov školy k vonkajším. Sú veľké a vhodné na vyučovanie niektorých predmetov priamo „na mieste činu“. Uvítali sme možnosť postarať sa o ne tak, aby to malo prínos aj pre životné prostredie. Lebo hovorí sa o ňom veľa, ale ťažšie je už priložiť ruku k dielu.