Vyhodnotenie projektu

„Až keď zomrie posledný strom a posledná rieka bude otrávená - až potom si uvedomíme ...“

V našej škole – Základnej škole s materskou školou na Ulici školskej v Turčianskych Tepliciach – si príliš dobre uvedomujeme, že príroda potrebuje našu pomoc a že voda je nenahraditeľnou tekutinou.

Preto sme uvítali možnosť realizovať projekt Podpora vyučovania o klimatickej zmene a využití dažďovej vody na ZŠ Turčianske Teplice v rámci programu Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha. Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP (85 %) a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (15%).

Naším zámerom bolo, aby si žiaci uvedomovali možnosť využitia dažďovej vody. Škola má rozsiahly areál a veľkú plochu strechy. Množstvo vody, ktoré k nám padne v podobe dažďa je rozumné a prospešné využiť. Dažďovú vodu premeniť na úžitkovú, využiť ju na pestovanie rastlín, skrášliť a tým zhodnotiť prostredie, v ktorom sa pohybujeme. Takéto prostredie potom využívať na vzdelávanie.

Tí, ktorí sa pohybujú v okolí našej školy, majú možnosť vidieť, že technika a technológie vylepšili aj spôsoby hospodárenia s dažďovou vodou. Keď sme robili výkopové práce, aby sme osadili zasakovacie bloky a podzemné zásobníky, záujem verejnosti bol značný. Záhradníci vysadili 25 kusov popínavých rastlín, 46 kusov nízkych a 28 kusov vysokých trvaliek, 4 kusy listnatých a 5 kusov ihličnatých krov, 16 kusov drevín. Chceli sme vedieť, ako postupovať, aby sa všetky rastliny ujali. Keď nám pani záhradníčka povedala, že v prípade sucha a teplého počasia treba každý strom polievať niekoľkými vedrami vody za deň, boli sme radi, že môžeme využiť vodu, ktorá sa zachytí v podzemných zásobníkoch a amforách na dažďovú vodu.

Vlastný zážitok a zapojenie sa do prác pri údržbe areálu pomohlo nám všetkým uvedomiť si, že zelené plochy majú veľký význam pre vsakovanie vody, že znižujú teplotu prostredia a s prispením človeka môžu mať aj netradičnú a často atraktívnu podobu. Každý z nás má možnosť prispieť k zmierneniu dopadov klimatických zmien. Človek svojou činnosťou k takýmto zmenám prispel. Má teda zodpovednosť za to, ako zmení svoje správanie, aby naša planéta bola naďalej modrá.

Prípravná fáza nám zabrala najviac času – plánovanie, vypracúvanie dokumentov, potrebné zmeny. 13. augusta 2014 pani riaditeľka Mgr. Elena Šagáthová podpísala číslo 973/2014 s Úradom vlády Slovenskej republiky. Jej najbližšími spolupracovníkmi sa stali páni učitelia Mgr. Vladimír Cvik, Mgr. Boris Hnila a Mgr. Zuzana Hrušková. Svojimi nápadmi a pomocou pri realizácii sa potom zapojil každý zamestnanec školy.

Ďalšou fázou bolo vyučovanie o vode - a to aj netradičnými spôsobmi. Vo februári 2015 na úvodnej konferencii bol projekt – zatiaľ v podobe plánu – prezentovaný verejnosti.

Poslednou fázou bolo vybudovanie adaptačných opatrení – vegetačnej steny, dvoch dažďových záhrad, vysadenie stromov, osadenie zasakovacích blokov a dvoch podzemných nádrží a amfor, ktoré zachytávajú vodu z odkvapových rúr. Fáza budovania bola krátka, ale intenzívna a rýchla – zrealizovali sme ju počas mesiacov marec – apríl 2016.

V apríli sme všetko ukončili seminármi pre verejnosť a žiakov – 22.4. 2016 - a záverečnou konferenciou 25.4. 2016. Na nej sme hovorili aj o našich možnostiach a ambíciách pokračovať vo vyučovaní o vode a vo využívaní dažďovej vody. Plánujeme zrealizovať exkurzie za vodou – na 1. stupni do Blatnickej doliny a s deviatakmi k vodnému dielu Turček. Využitie dažďovej vody vidíme ako možnosť aj v záujmovom vzdelávaní – v bylinkárskom krúžku. Očakávame aj efekt finančný – keďže dažďová voda neodteká do kanalizácie, umožní nám to ušetriť aj finančné prostriedky za poplatky. Najdôležitejšia je skutočnosť, že zrealizovaný projekt pomáha prispieť k ochrane životného prostredia.

 

... až potom si uvedomíme, že z peňazí sa nenajeme... /Indiánsky náčelník/

 

V Turčianskych Tepliciach 22.4. 2016

Mgr. Ingrid Straková