Blue Flower

- článok je uverejnený na stránke mesta www.turciansketeplice.sk

Premena tradičnej školy na modernú

Ešte sa neskončil jeden projekt, ktorým je rekonštrukcia budovy základnej školy na ulici Školskej, a už sa rozbehol ďalší, ktorý je zameraný na modernizáciu vyučovania nazvaný Inovatívna prestavba vyučovania na ZŠ Turčianske Teplice založená na rozvoji kľúčových kompetencií. Hlavným cieľom projektu je inovatívne obsahovo prestavať vzdelávanie s dôrazom na kľúčové kompetencie a v spojení so vzdelávaním učiteľov a modernizáciou technického vybavenia. Takže žiaci by sa mali učiť podľa novovytvorených výchovno-vzdelávacích plánov s využívaním nových efektívnejších metód a foriem vzdelávania.

Projekt bude prebiehať v troch fázach:

1. strategická fáza - v tejto fáze sa potreby školy detailne a systematicky zanalyzujú, prepracuje a inovuje sa Stratégia rozvoja školy, vypracuje sa detailný plán organizácie projektu, vyberie sa partnerská škola v zahraničí a začne tvorba výchovno-vzdelávacích plánov (zamerané na 3. a 7. ročník) a vypracujú sa inovácie v tej časti školského vzdelávacieho programu, ktoré boli vypracované pred realizáciou tohto projektu (to znamená 1., 2., 5. a 6. ročník).

2. pilotná fáza – overovanie novovytvorených a inovovaných častí školského vzdelávacieho programu s dôrazom najmä na 3. a 7. ročník (menší priestor bude poskytnutý aj na pilotné overenie inovácií v 1., 2., 5. a 6. ročníku) po vyhodnotení pilotného overovania budú zmeny zapracované do ďalšieho plánu.

3. fáza implementácie – v tejto fáze bude vytvorená nová pedagogická dokumentácia (definitívna verzia Školského vzdelávacieho programu aj Stratégie rozvoja školy).

Projekt začal 1. októbra 2009 a v súčasnosti prebieha prvá fáza, v ktorej bola ukončená analýza potrieb školy a začalo sa pripravovať verejné obstarávanie na nákup potrebných učebných pomôcok. Začali sa aj vzdelávania pedagógov zamerané na rozvoj ich profesionálnych zručností. Tieto sú realizované lektormi z radov pedagógov školy, ale aj externými lektormi. Jedno takéto externé vzdelávanie prebehlo v dňoch 19. - 21. marca 2010 v Kysuckom Novom Meste, ktorého sa zúčastnilo 22 pedagógov. Vzdelávanie bolo zamerané na tvorbu výchovno-vzdelávacieho plánu. Ďalšie nadväzujúce vzdelávanie sa uskutoční v Brusne 7. – 9. mája 2010. Pedagógovia z projektového tímu už pracujú na tvorbe nových výchovno-vzdelávacích plánov, ktoré budú odskúšané už v nasledujúcom školskom roku. Všetky aktivity sú priebežne publikované na internetovej stránke, ktorá bola vytvorená pre potreby projektu. Sú na nej podrobnejšie informácie o projekte, jeho cieľoch a fázach, informácie o prebehnutých vzdelávaniach doplnené fotografiami a dokumenty na stiahnutie. Projekt bude prebiehať do 31.10.2011 a všetky informácie budú na stránke www.zstut.sk.