Blue Flower

Dňa 2.2.2010 od 13.30h do 15.30 h sa konalo vzdelávanie pre pedagógov našej školy v rámci projektu Inovatívna prestavba vyučovania na ZŠ Turčianske Teplice založená na rozvoji kľúčových kompetencii. Názov vzdelávania : Využitie učebnej pomôcky LEGO DACTA v slovenskom jazyku 1.-2. ročníka. Vzdelávanie prebiehalo formou pripravenej prezentácie a diskusie o využívaní pomôcky v slovenskom jazyku. Prezentácia sa venovala okrajovo histórii vzniku učebnej pomôcky v Dánsku a jej následnom rozširovaní nielen ako hračky, ale hlavne ako učebnej didaktickej pomôcky. Cieľom aktivity bolo informovať o inovatívnych formách práce a ako vybudovať u žiakov kladný vzťah k čítaniu a ku knihám prostredníctvom zážitkového učenia, podporovať pochopenie kultúrneho bohatstva slovesnej tvorby. Vytvoriť učebné osnovy predmetu Tvorivé čítanie, ktorý je zavedený v učebných osnovách ako nový učebný predmet vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia. Skonštatovali sme, ze my ho zatiaľ nemáme zavedený, ale mohli by sme tak urobiť od budúceho školského roku. A tak zatraktívniť čítanie ako jazykovú zložku jazyka na I. stupni ZŠ využívaním IKT, vnímaním prednesu umeleckého textu, dialogizáciou, dramatizáciou, tvorbou ilustrácií, projektov , implementáciou inovovaných metód a foriem vzdelávania. Podporovať hodnotovú orientáciu žiakov, rozvijať ich kľúčové kompetencie, rozširovať schopnosti žiakov v jazyku a štýle. Vytvárať nový priestor na motiváciu a aktivizáciu žiakov talentovaných i slabo prospievajúcich s možnosťou výberu podľa individuálnych záujmov.

Obsahom školenia bolo:

- Informácie o možnostiach použivania Cabri Geometrie

- Ukážka výkresov - pomôcka pre učiteľa

- Príprava výkresov žiakmi

- Praktická ukážka tvorby jednoduchého výkresu

Diskusia: V diskusii sa účastníci vzdelávania informovali na možnosti použitia interaktívnej geometrie na vyučovacích hodinách hlavne matematiky, ale aj o možnostiach použitia v iných predmetoch. V druhej časti vzdelávania si sami skúsili vytvoriť jednoduchý obrázok pomocou tohto interaktívneho zošita.

Dňa 2.2.2010 sa uskutočnilo v učebni č. 152 školenie učiteľov ako pracovať s balíkom programov Open Office, na ktorom sa oboznámili so základmi práce s textom – formátovanie písma a odstavcov, odrážky a odsadenie textu, prácu s tabuľkami, prácu s obrázkami. Školenie prebiehalo od 14:00 do 16:00 hod.

Dňa 15.2.2010 sa uskutočnilo v učebni č. 152 (zmenená učebňa – pôvodne bola č.154) školenie učiteľov ako pracovať s balíkom programov Open Office, na ktorom sa oboznámili so základmi práce s prezentáciou – vkladanie objektov do snímky, ich animácie a prechody snímok, tiež sa zopakovala práca s textovým editorom – vytvorenie tajničky pomocou tabuľky. Školenie prebiehalo od 14:00 do 16:00 hod.

Obsahom školenia bolo :

- Priestorová predstavivosť vo vyučovaní geometrie

- Matematické hry - Didaktická hra TANGRAM

- Možnosť využitia uvedenej pomôcky

Diskusia: V diskusii sa účastníci vzdelávania informovali na možnosti použitia pomôcky Tangram na vyučovacích hodinách hlavne matematiky, ale aj o možnostiach použitia v iných predmetoch( výtvarná výchova, etická výchova). Zároveň si prácu s Tangramom aj sami vyskúšali.